Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL zwanego dalej "Sklepem".
 2. Właścicielem sklepu jest firma EP Agnieszka Chojecka, Choja 24, 08-106 Zbuczyn NIP: 8212531870, zwanego dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy www.shotox.com, e-mail , adres korespondencyjny – Shotox Choja 24, 08-106 Zbuczyn.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga od Klienta posiadania dostępu do sieci Internetowej, posiada przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji.

2. DEFINICJE​

 1. KLIENT – Osoby korzystające z serwisu musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna.
 2. ZAMÓWIENIE – Zamówienie dokonuje się przez stronę www.shotox.com
  W celu złożezony na kostce jego maksymalna ilość to 80 znaków. Tekst nie jest wymagany, można pozostawić to pole puste. W kolejnym etapie należy wybrać konfetti i dodać do elektronicznego koszyka oraz okrmowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. PRODUKT – Serwis oferuje spersonalizowane kartki, że zdjęciami zapakowane w pudełko wraz z konfetti.
 4. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.shotox.com
 5. SPRZEDAWCA – EP Agnieszka Chojecka, Choja 24, 08-106 Zbuczyn NIP: 8212531870, adres internetowy e-mail, info@shotox.com, adres korespondencyjny – Shotox ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umoą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. Podmioty realizujące płatność – zewnętrzne w stosunku do EP Agnieszka Chojecka podmioty, pośredniczące przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności internetowej tPay, płatności kartą płatniczą lub konta PayPal.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient może dokonać zakupu w sklepie bez konieczności rejestracji konta.
 2. Klient może korzystać ze wszdać 4 zdjęcia, zdjęcia nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonawca (EP Agnieszka Chojecka) przestrzegając prawa autorskie zdaje się tylko i wyłącznie na oświadczenia Klientów. Wykonawca przyjmuje, iż wszystkie przesłane materiały oraz zdjęcia posiadają prawa autorskie Klienta.
 2. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie nonych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

​5. TERMIN WYKONYWANIA USŁUG

 1. Wszystkie zlecenia 

6. MATERIAŁY REKLAMOWE​

 1. Po zakończeniu współpracy materiały, które były potrzebne do wykonania zlecenia na życzenie klienta zostaną dostarczone i rozliczone. Nie przechowujemy materiałów zdjęciowych oraz zdjęć przesłanych przez Klienta po wykonaniu zlecenia. ​

7. REKLAMACJE​

 1. Mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych). Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesięcy. Reklamacje należy składać poprzez email info@shotox.com
 2. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywannie gwarantujemy tego w 100%. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu (możliwe tylko w przypadku wyboru dostawy kurierem DHL), będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ​

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezasyłki na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy.

​9. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Ochrona danych naszych klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

​10. CENY I PŁATNOŚCI

 1. ​Zgodnie z aktualną informacją cenową zawartą na stronie www.shotox.com. Dodatkowe opłaty za dostawę zamieszczone są w zakładce „Realizacja i Dostawa”.

11. POZOSTAŁE

 1. Z uwagi na fakt, iż realizacja nych z jego osobą (personalizacja), konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).
 2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. Zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. WAŻNOŚĆ

Regulamin obowiązuje od 9 września 2019r.