Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL zwanego dalej "Sklepem".
 2. Właścicielem sklepu jest firma EP Agnieszka Chojecka, Choja 24, 08-106 Zbuczyn NIP: 8212531870, zwanego dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy www.shotox.com, e-mail , adres korespondencyjny – Shotox ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga od Klienta posiadania dostępu do sieci Internetowej, posiada przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji.

2. DEFINICJE​

 1. KLIENT – Osoby korzystające z serwisu musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna.
 2. ZAMÓWIENIE – Zamówienie dokonuje się przez stronę www.shotox.com
  W celu złożenia zamówienia należy dodać 4 zdjęcia lub wybrać gotowe projekty z biblioteki zdjęć. Zdjęcia można kadrować w kolejnym etapie zamówienia. W kolejnym kroku należy dodać tekst, który ma zostać umieszczony na kostce jego maksymalna ilość to 80 znaków. Tekst nie jest wymagany, można pozostawić to pole puste. W kolejnym etapie należy wybrać konfetti i dodać do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. PRODUKT – Serwis oferuje spersonalizowane kartki, że zdjęciami zapakowane w pudełko wraz z konfetti.
 4. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.shotox.com
 5. SPRZEDAWCA – EP Agnieszka Chojecka, Choja 24, 08-106 Zbuczyn NIP: 8212531870, adres internetowy e-mail, info@shotox.com, adres korespondencyjny – Shotox ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. Podmioty realizujące płatność – zewnętrzne w stosunku do EP Agnieszka Chojecka podmioty, pośredniczące przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności internetowej tPay, płatności kartą płatniczą lub konta PayPal.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient może dokonać zakupu w sklepie bez konieczności rejestracji konta.
 2. Klient może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oraz dodawać zdjęcia w Serwisie w zakładce „Shotox Bomb”, dalej „Stwórz Shotox Bomb”, dodać 4 zdjęcia, zdjęcia nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonawca (EP Agnieszka Chojecka) przestrzegając prawa autorskie zdaje się tylko i wyłącznie na oświadczenia Klientów. Wykonawca przyjmuje, iż wszystkie przesłane materiały oraz zdjęcia posiadają prawa autorskie Klienta.
 2. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie narusza prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

​5. TERMIN WYKONYWANIA USŁUG

 1. Wszystkie zlecenia wykonujemy dokładnie są starannie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w zakładce „Realizacja i Dostawa” dostępnej na stronie internetowej.​

6. MATERIAŁY REKLAMOWE​

 1. Po zakończeniu współpracy materiały, które były potrzebne do wykonania zlecenia na życzenie klienta zostaną dostarczone i rozliczone. Nie przechowujemy materiałów zdjęciowych oraz zdjęć przesłanych przez Klienta po wykonaniu zlecenia. ​

7. REKLAMACJE​

 1. Mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych). Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesięcy. Reklamacje należy składać poprzez email info@shotox.com
 2. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Wpływ na jakość wydruków może mieć rozbieżność monitorów, które mogą wyświetlać inne kolory. Staramy się, żeby wydrukowane zdjęcia miały jak najbardziej odwzorowane kolory jednak nie gwarantujemy tego w 100%. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu (możliwe tylko w przypadku wyboru dostawy kurierem DHL), będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ​

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.
 2. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi wysyłki na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy.

​9. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Ochrona danych naszych klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

​10. CENY I PŁATNOŚCI

 1. ​Zgodnie z aktualną informacją cenową zawartą na stronie www.shotox.com. Dodatkowe opłaty za dostawę zamieszczone są w zakładce „Realizacja i Dostawa”.

11. POZOSTAŁE

 1. Z uwagi na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (personalizacja), konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).
 2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. Zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. WAŻNOŚĆ

Regulamin obowiązuje od 9 września 2019r.