Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL zwanego dalej "Sklepem".
 2. Właścicielem sklepu jest firma Beata Szczygielska, Trzebieszów Kolonia 41, 21-404 Trzebieszów NIP: 8251662524, zwanego dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy www.shotox.com, e-mail , adres korespondencyjny – Shotox Trzebieszów Kolonia 41, 21-404 Trzebieszów.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga od Klienta posiadania dostępu do sieci Internetowej, posiada przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji.

2. DEFINICJE​

 1. KLIENT – Osoby korzystające z serwisu musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna.
 2. ZAMÓWIENIE – Zamówienie dokonuje się przez stronę www.shotox.com
  W celu złożenia zamówienia należy dodać 4 zdjęcia lub wybrać gotowe projekty z biblioteki zdjęć. Zdjęcia można kadrować. W kolejnym etapie można dodać tekst, który będzie umieszczony na kostce jego maksymalna ilość to 80 znaków. Tekst nie jest wymagany, można pozostawić to pole puste. W kolejnym etapie należy wybrać konfetti i dodać do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 3. PRODUKT – Serwis oferuje spersonalizowane kartki, że zdjęciami zapakowane w pudełko wraz z konfetti.
 4. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.shotox.com
 5. SPRZEDAWCA – Beata Szczygielska, Trzebieszów Kolonia 41, 21-404 Trzebieszów NIP: 8251662524, adres internetowy e-mail, info@shotox.com, adres korespondencyjny – Shotox Trzebieszów Kolonia 41, 21-404 Trzebieszów.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. Podmioty realizujące płatność – zewnętrzne w stosunku do Beata Szczygielska podmioty, pośredniczące przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności internetowej tPay, płatności kartą płatniczą lub konta PayPal.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient może dokonać zakupu w sklepie bez konieczności rejestracji konta.
 2. Klient może korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty wgrywając 4 zdjęcia, zdjęcia nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonawca (Beata Szczygielska) przestrzegając prawa autorskie zdaje się tylko i wyłącznie na oświadczenia Klientów. Wykonawca przyjmuje, iż wszystkie przesłane materiały oraz zdjęcia posiadają prawa autorskie Klienta.
 2. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie narusza prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam klient. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym. 

​5. TERMIN WYKONYWANIA USŁUG

 1. Wszystkie zlecenia wykonujemy dokładnie i starannie, są wykonywane w możliwie jak najkrótszym terminie, określonym na stronie internetowej. 

6. MATERIAŁY REKLAMOWE​

 1. Po zakończeniu współpracy materiały, które były potrzebne do wykonania zlecenia na życzenie klienta zostaną dostarczone i rozliczone. Nie przechowujemy materiałów zdjęciowych oraz zdjęć przesłanych przez Klienta po wykonaniu zlecenia. ​

7. REKLAMACJE​

 1. Mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych). Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesięcy. Reklamacje należy składać poprzez email info@shotox.com
 2. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Wpływ na jakość wydruków może mieć rozbieżność monitorów, które mogą wyświetlać inne kolory. Staramy się aby wydrukowane zdjęcia miały jak najbardziej odwzorowane kolory jednak nie gwarantujemy tego w 100%. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu (możliwe tylko w przypadku wyboru dostawy kurierem InPost), będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 5. Ze względu, iż jest to produkt personalizowany (unikatowy), klient który ze swojej winy nie odebrał zamówienia, nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów.
 6. Gdy klient po nie odebranym zamówieniu zdecyduje, aby ponownie wysłać swoje zamówienie, to będzie musiał ponieść koszty wysyłki ponownej do nadawcy, oraz za następną usługę kurierską.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ​

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.
 2. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi wysyłki na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy.

​9. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Ochrona danych naszych klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

​10. CENY I PŁATNOŚCI

 1. ​Zgodnie z aktualną informacją cenową zawartą na stronie www.shotox.com. Dodatkowe opłaty za dostawę zamieszczone są w zakładce „Realizacja i Dostawa”.
 2. Kupujący udziela przedsiębiorcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską, DHL, InPost Sp. z o.o., a kwota należności za przesyłkę otrzymaną od klienta (kupującego) odpowiada faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez przedsiębiorcę.

11. POZOSTAŁE

 1. Z uwagi na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (personalizacja), konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).
 2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. Zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. WAŻNOŚĆ

Regulamin obowiązuje od 9 września 2019r.